سامبولی بلیکم

برای ثبت نام در جیمیل ابتدا یکی که جیمیل داره به شما دعوت نامه بفرسته پس از گرفتن دعوت نامه از یاهو یا هر ایمیل دیگری مشخصات جهت ثبت نام وارد می کنیم

و برای گرفتن کد اکتیویشن یا عبور از سد شماره شماره تلفن همراه خود را بدون صفر نوشته و در صفحه بعد که می گوید کد را وارد کنید +98 را وارد کرده همان لحظه گوشی شما زنگ می خورد کدی را به صورت رقم به رقم به شما می خواند و دو بار این کد را تکرار می کند این کد را در محلی که کد ایران را وارد کردید و گفت که اشتباه است وارد کنید تا از این مرحله بگذرید

در صورت بروز مشکل در قسمت نظرات بنویسید و اگز دعوت نامه می خواهید آدرس ایمیلی بدهید و اگر خواستید می توانم برایتان ثبت نام کنم

نظر هم دادید بهتر

تا بعد